Reklamačný poriadok spoločnosti Reda SK, s.r.o.

Pre zabezpečenie jednotného a správneho postupu pri vybavovaní nárokov z vadného plnenia pri dodaní tovaru alebo potlačí tovaru (reklamácia) je vydávaný firmou Reda SK, s. r. o., Mlynské nivy 16, 821 09, Bratislava, IČO 47743476 (ďalej len predávajúci) tento Reklamačný poriadok.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu odovzdania kupujúcemu alebo v okamihu odovzdania nezávislému dopravcovi k dodaniu ku kupujúcemu, ak je kupujúcim uplatnená v lehotách uvedených v článku 5. reklamačného poriadku.

1.2. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, zákazník má právo uplatniť nároky z vadného plnenia u predávajúceho (reklamovať).

1.3. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

1.4. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v  dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

2. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí zásielky

2.1. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky od dopravcu túto zásielku skontrolovať, ak nebola poškodená. Zásielkou podľa tohto reklamačného poriadku sa rozumie zabalený tovar odovzdanej predávajúcim nezávislému dopravcovi (jedná sa o prípady uvedené vo Všeobecných obchodných a dodacích podmienkach čl. 5 ods. 5.1. Body 1 a 2).

2.2. Zjavné poškodenie zásielky sa musí oznámiť dopravcovi písomne v okamihu jej prevzatia kupujúcim. Kupujúci je povinný v okamihu prevzatia zásielky popísať spôsob poškodenia zásielky do prepravného (sprievodného) dokumentu dopravcu, či zápisu o škode. Kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prevziať, ak je zásielka zjavne poškodená. V prípade, že kupujúci neuvedie zjavné poškodenie zásielky do prepravného (sprievodného) dokumentu dopravcu, prípadne nebude spísaný zápis o škode, má sa za to, že zásielka bola prevzatá kupujúcim zjavne nepoškodená.

2.3. Skryté poškodenie zásielky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky, a to písomnou formou predávajúcemu s nasledujúcimi informáciami: názov a adresa kupujúceho, identifikačné číslo zásielky (číslo kódu balíka), opis poškodenie zásielky a fotodokumentáciu škody (obal, tovar).

3. Práva z vadného plnenia

3.1. Ak je dodanie vadného tovaru podstatným porušením zmluvy (§436 Obchodného zákonníka) môže kupujúci:

 • Požadovať odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 • Požadovať odstránenie vady opravou veci alebo potlače.
 • Požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače.
 • Odstúpiť od zmluvy v predmete vadného plnenia.

3.2. Ak je dodanie vadného tovaru nepodstatným porušením zmluvy (§ 437 Obchodného zákonníka) môže kupujúci:

 • Požadovať odstránenie vady opravou veci alebo potlače.
 • Požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače.

 3.3. Voľba medzi vyššie uvedenými právami z vadného plnenia náleží kupujúcemu iba v prípade, že vadu oznámi predávajúcemu v lehotách podľa 5.1. až 5.3. reklamačného poriadku spoločne s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s chybným tovarom v reklamovanom množstve. Uplatnené právo z vadného plnenia nemožno bez súhlasu predávajúceho meniť.

3.4. Právo z vadného plnenia sa považuje za riadne uplatnené, ak je vadný tovar kompletný, uplatnenia práva z vadného plnenia nebránia všeobecnej zásade hygieny a sú písomne oznámené všetky údaje uvedené v čl. 4.2. reklamačného poriadku a priložené listiny podľa čl. 3.3. reklamačného poriadku.

4. Miesto pre uplatnenie práva z vadného/chybného plnenia tovaru (reklamácia)

4.1. Kupujúci uplatňuje právo z vadného plnenia tovaru (reklamuje) u predávajúceho prostredníctvom obchodného zástupcu, ktorý objednávku sprostredkoval.

4.2. Právo z vadného plnenia tovaru (reklamáciu) uplatňuje kupujúci buď na formulári predávajúceho "Reklamačný list", ktorý vyplní na žiadosťou kupujúceho predávajúci alebo vo vlastnom písomnom oznámení, ktoré bude obsahovať potrebné údaje reklamačného listu:

 • Názov (meno) kupujúceho.
 • Miesto podnikania (príp. bydlisko u fyzických podnikateľov).
 • Názov a množstvo reklamovaného tovaru, jeho katalógové číslo, číslo faktúry a dodacieho listu predávajúceho, cenu za jednotku, cenu celkom, dátum prevzatia tovaru.
 • Popis vady/chyby tovaru.
 • Voľbu práva z vadného plnenia tovaru.
 • Dátum a podpis kupujúceho (podnikateľa alebo ním poverenej osoby).
 • Ak je to možné aj dátum a podpis obchodníka predávajúceho alebo jeho vedúceho, potvrdzujúceho prevzatie reklamácie kupujúceho k vybaveniu.

 4.3. V prípade, že kupujúci uplatňuje iné právo z vadného plnenia, než je poskytnutie zľavy z ceny predávaného tovaru a služieb, odovzdá súčasne s reklamačným listom predávajúcemu aj predmetný vadný tovar v plnom reklamovanom množstve. Reklamácia nevráteného reklamovaného tovaru, nemôže byť uznaná, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

5. Termíny pre uplatnenie práva z vadného plnenia tovaru

5.1. Kupujúci je povinný uplatniť (reklamovať) u predávajúceho všetky práva z vadného plnenia bez zbytočného odkladu v lehotách stanovených Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami predávajúceho a čl. 5.2. a 5.3. reklamačného poriadku a spôsobom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku.

5.2. Vady tovaru, ktoré sú kupujúcim zistiteľné pri prevzatí tovaru (zjavné vady), je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru od nezávislého dopravcu, pričom pre splnenie stanoveného termínu je pre uplatnenie nároku z vadného plnenia zaslaného nezávislým dopravcom rozhodné dátum na preberacom protokole daného dopravcu, tým nie je dotknutá povinnosť hlásiť poškodenia zásielky v lehote podľa 2.3. reklamačného poriadku.

 • Pri dodaní tovaru nezávislým dopravcom najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom pre splnenie stanoveného termínu je pre uplatnenie nároku z vadného plnenia zaslaného nezávislým dopravcom rozhodný dátum na preberacom protokole daného dopravcu, tým nie je dotknutá povinnosť hlásiť poškodenia zásielky v lehote podľa 2.3. reklamačného poriadku.

 5.3. Skryté vady tovaru, ktoré sa stanú zjavnými až po prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho ihneď potom, čo ich zistí, ak sa taká vada prejaví v čase do 6 mesiacov po odovzdaní tovaru kupujúcemu.

5.4. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

5.5. Doba od uplatnenia práv z vadného plnenia až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene vadného tovaru či jeho časti sa vzťahuje nová záručná doba len na vymenený tovar prípadne jeho časť.

5.6. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou, počas ktorej sa pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

5.7. Ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vadu tovaru vo vyššie uvedených lehotách alebo ak nie sú predávajúcemu zaslané dostatočné podklady k reklamácii, zanikajú všetky práva z vadného plnenia kupujúceho voči spoločnosti Reda SK, s. r. o.

6. Lehoty pre spracovanie práv z chybného/vadného plnenia tovaru (reklamácie)

6.1. Pre vybavenie práv z vadného plnenia dodaného tovaru je stanovená lehota 2 mesiace odo dňa jej doručenia predávajúcemu. Táto lehota sa predlžuje u chýb odstrániteľných o dobu, počas ktorej bude vada odstraňovaná opravou u tretej strany, prípadne u dodávateľa či výrobcu tovaru.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Skutočnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom budú medzi zmluvnými stranami, predávajúcim a kupujúcim, riešené podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení.

7.2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 4. februára 2020.