Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pre predaj tovaru a služieb Reda SK, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. V prípade, že neboli dohodnuté iné písomné podmienky kúpnej zmluvy, upravujú tieto "VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY", vydané v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len "PODMIENKY"), zmluvné vzťahy, vznikajúce medzi firmou  Reda SK, s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO 47743476 ako predávajúcim (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim (ďalej len "kupujúci") uvedeným v kúpnej zmluve (ďalej len "zmluva").

1.2. Všetka prezentácia tovaru predávajúceho umiestnená v katalógu, reklame alebo vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká buď na základe podpisu listiny označenej ako kúpna zmluva a podpísanej oboma zmluvnými stranami alebo zaslaním písomnej objednávky (e–mailom alebo poštou) kupujúceho predávajúcemu a písomným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim (e–mailom alebo poštou), ak bolo toto dohodnuté rámcovou či partnerskou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim alebo prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim pri predaji tovaru v e-shope. Prijatie objednávky kupujúceho predávajúcim pri predaji tovaru v e-shope zašle predávajúci kupujúcemu emailom na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

1.3. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar/vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

1.4. V prípade, že predmetom plnenia je len potlač tovaru dodaného kupujúcim, dôjde k uzatvoreniu zmluvy, až po schválení vzorky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť uzavrieť zmluvu, ktorej predmetom je potlač tovaru dodaného kupujúcim v prípade, ak sú jeho výrobné kapacity plne vyťažené.

1.5. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

2. Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia je dodávka reklamných predmetov a darčekov bez potlače alebo s potlačou (ďalej len "tovar") a služieb, uvedených v zmluve vrátane všetkých jej príloh.

 3. Kúpna cena tovaru a služieb (potlače)

3.1. Všetky ceny uvádzané v cenníkoch, ponukách či katalógoch (ďalej len "katalóg") a týchto PODMIENKACH predávajúceho nezahŕňajú DPH, ak nie je výslovne uvedené inak. Ak nie je písomne dohodnutá cena iná, alebo ak nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanie kúpnej zmluvy v daný deň. V prípade vydania cenníka ku katalógu sa potom kúpna cena tovaru a potlače riadi cenami a ev. podmienkami uvedenými v cenníku platnom ku dňu podpisu zmluvy.

3.2. Cena tovaru zahŕňa náklady na dopravu tovaru do jedného miesta dodania v SR a náklady na balenie tovaru, ak je cena dodávaného tovaru nad 100 € (bez DPH).

3.3. Pokiaľ je cena dodávaného tovaru 100 € (bez DPH) a menej, je kupujúci povinný zaplatiť náklady na dopravu tovaru do jedného miesta dodania v SR a náklady na balenie tovaru vo výške 4,90 € (bez DPH).

3.4. Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (ak nie je v katalógu uvedené inak). V takom prípade je nutné batérie objednať zvlášť.

3.5. K cene potlače sa pripočítavajú prirážky uvedené v platnom cenníku potlače pre dané úkony a technológie.

3.6. Ak cena tovaru s potlačou podľa cenníka nedosahuje výšku minimálnej hodnoty podľa bodu 9.1., zvyšuje sa k taká cena tovaru s potlačou na pevnú sumu 75 €.

3.7. Cena potlače tovaru dodaného kupujúcim bude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnutá zvlášť mimo cenník katalógu. Cena potlače tovaru uvedená v katalógu v prípade potlače tovaru dodaného kupujúcim je nezáväzná a je len orientačná.

3.8. Vzorek zboží s potiskem, poskytnutý prodávajícím kupujícímu před zahájením výroby zboží s potiskem není zahrnut v kupní ceně zboží a kupující je povinen vzorek zboží s potiskem zaplatit nad rámec dohodnuté rozsahu kupní smlouvy. Cena vzorku a potisku je dána jednotkovou cenou zboží dle kupní smlouvy.

4. Dodacia lehota

4.1. Termín dodania je uvedený v uzatvorenej kúpnej zmluve. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu pre zakázky bez potlače je skutočný termín dodania uvedený v zaslanom prijatí objednávky predávajúcim podľa odstavca 1.2.

4.2. Termín pro dodání zboží s potiskem uvedený v kupní smlouvě počíná běžet až od schválení grafiky potisku kupujícím. Pokud ke dni uzavření kupní smlouvy není ze strany kupujícího schválená grafika potisku, prodlužuje se termín dodání uvedený v kupní smlouvě o dobu, která uplyne od uzavření smlouvy do doby schválení grafiky potisku kupujícím.

4.3 Predpokladané termíny výroby pre potlač tovaru, počítané odo dňa schválenia návrhu, pokiaľ je schválené do 13:00 hodín, sú:

 • 2 pracovné dni pre objednávky s potlačou tovaru v hodnote do 200 EUR;
 • 3 pracovné dni pre objednávky s potlačou tovaru v hodnote od 201 EUR do 300 EUR;
 • 5 pracovných dní pre objednávky s potlačou tovaru v hodnote od 301 EUR do 700 EUR;
 • 7 pracovných dní pre objednávky s potlačou tovaru v hodnote od 701 EUR do 1000 EUR.

 4.4 Termíny výroby sú odhadované a nezáväzné a nezahŕňajú technológie s vyšívacím programom, 3D etiketu/doming, ražbu. Predávajúci môže s kupujúcim pre špecifické objednávky dohodnúť iný termín dodania.

4.5. Predávajúci má právo na jednostranné prodĺženie termínu dodania v období dľa vyťaženia výrobných kapacít. Túto skutočnosť je povinný oznámiť kupujúcemu.

4.6. Ak sa kupujúci s predávajúcim dohodnú na expresnej dodacej lehote, zvyšuje se kúpna cena potlače takto:

 1. o 100 % z ceny potlače za potvrdený termín plnenia do troch pracovných dní,
 2. o 50 % z ceny potlače za potvrdený termín plnenia od štyroch do piatich pracovných dní.

5. Dodacie podmienky

5.1. Kupujúci po dohode vyznačí zreteľne v zmluve niektorý z nasledovných podmienok spôsobu dodania tovaru:

 1. kuriérska služba s dobierkou (nezávislý prepravca),
 2. kuriérska služba bez dobierky (nezávislý prepravca).

5.2. Miestom a časom dodania tovaru kupujúcemu je odovzdanie tovaru prvému nezávislému dopravcovi (kuriérska služba, napr. Slovenská pošta) v sídle predávajúceho.

5.3. Za podmienok uvedených v bode 3.3., platí kupujúci predávajúcemu náklady na dopravu prostredníctvom osobitnej položky vo faktúre.

5.4. Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

5.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodanie tovaru s rozdielom 5 % z dohodnutého množstva, ak sa tak stane, dodaním rozdielneho množstva tovaru sa kúpna cena automaticky pomerovo zmení.

5.6. Potlačený tovar môže byť balený inak ako tovar bez potlače, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Žiadosť o špeciálne balenie musí byť poslaná písomne a môže byť ďalej účtovaná.

6. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj ev. prirážok a DPH.

6.2. Po vzájomnej dohode sa v kúpnej zmluve vyznačí jedna z týchto podmienok spôsobu úhrady kúpnej ceny:

 1. na základe faktúry po dodaní tovaru,
 2. v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
 3. 100% záloha vr. DPH vopred,
 4. dobierka (autodoprava, pošta),
 5. záloha + na základe faktúry po dodaní tovaru,

 6.3. Ak neprekročí kúpna cena objednaného tovaru bez DPH čiastku 100 € bez DPH je možné zvoliť iba varianty B, C alebo D, pokiaľ nie je inou zmluvou stanovené inak.

6.4. Pri variante C potom kúpna zmluva v elektronickom prevedení s výpočtom všetkých cien a DPH slúži súčasne ako proforma faktúra a kupujúci je povinný zálohu uhradiť v dohodnutom termíne splatnosti.

6.5. Pri variante A vzniká predávajúcemu právo na vyúčtovanie kúpnej ceny (fakturáciu) dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo prvému verejnému dopravcovi.

6.6. Splatnosť kúpnej ceny je do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, najneskôr však do 21 dní od dodania tovaru, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

6.7. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie kúpnej ceny aj pri čiastočnom plnení predmetu zmluvy a kupujúci je povinný kúpnu cenu za čiastočné plnenie v dobe splatnosti uhradiť.

6.8. Vlastnícke práva k predmetu zmluvy podľa každej objednávky prechádzajú na kupujúceho až po uhradení kúpnej ceny za dodaný tovar v plnej výške na účet predávajúceho.

6.9. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo započítaním vlastnej pohľadávky kupujúceho, ktorú má voči predávajúcemu, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.

6.10. Predávajúci posiela faktúry výhradne elektronicky na vopred stanovenú e-mailovú adresu dohodnutú medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, že kupujúci neupozorní predávajúceho na zmenu e-mailovej adresy, nezodpovedá predávajúci za odoslanie faktúry na neaktuálnu e-mailovú adresu.

7. Smluvní pokuty

7.1. Ak sa kupujúci omešká so zaplatením alebo doplatením kúpnej ceny (variant A a E bodu 6.2.) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou zálohy o viac ako 10 kalendárnych dní po dohodnutom termíne splatnosti zálohy. Ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy kupujúcim alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.

8.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

8.3. Ak odstúpi predávajúci od kúpnej zmluvy (príp. časti plnenia), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu do 7 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy dodaný tovar (príp. časť tovaru, ktorého sa odstúpenie týka).

8.4. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku "vyššej moci" alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupné. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho písomne informovať o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu ev. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne (alebo faxom alebo e-mailom), a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Ak tak neurobí, má sa za to, že kupujúci od zmluvy alebo jej časti odstupuje a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nedodané položky tovaru zo zákazky.

8.5. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a poplatku za uskladnenie.

9. Iné ustanovenia

9.1. Minimálna hodnota objednaného tovaru a potlače pre prijatie zákazky je 75 € bez DPH, pokiaľ nie je inou zmluvou stanovené inak.

9.2. Ak dojedná kupujúci v zmluve potlač tovaru, je kupujúci povinný dodať predávajúcemu podklady pre potlač. Podrobne sú tieto povinnosti uvedené v "podkladoch k potlači tovaru", ktoré sú prístupné na stránkach www.sk-reda.sk a kupujúci prehlasuje, že sa s ich obsahom oboznámil. Pokiaľ kupujúci nesplnení povinnosti uvedené v "podkladoch k potlači tovaru", predávajúci nezodpovedá za kvalitu potlače a kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu.

9.3. V prípade použitia grafického motívu spoločnosti  Reda SK, s.r.o. má kupujúci oprávnenie použiť grafický motív iba k potlači vopred dohodnutého propagačného predmetu, k žiadnemu ďalšiemu inému použitie grafického motívu kupujúci nie je oprávnený.

9.4. Pre uplatnenie práv z vadného plnenia sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 až § 427 a § 429 a nasl. obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v týchto podmienkach uvedené inak.

9.5. Zjavné vady plnenia musia byť kupujúcim písomne oznámené predávajúcemu v súlade a s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od odovzdania tovaru, a skryté vady ihneď po ich zistení, najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru.

9.6. Predávajúci je povinný uznané vady plnenia odstrániť najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie takto:

Ak je dodanie vadného tovaru podstatným porušením zmluvy môže kupujúci:

 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Ak je dodanie vadného tovaru nepodstatným porušením zmluvy môže kupujúci požadovať:

 1. dodanie chýbajúceho tovaru
 2. odstránenie vady opravou veci alebo potlače,
 3. primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače.

9.7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho alebo okamihom, keď predávajúci odovzdá tovar prvému nezávislému dopravcovi do miesta určenia. Pri prevzatí tovaru od kuriérskej služby (nezávislý prepravca) je kupujúci povinný starostlivo skontrolovať neporušenosť prepravného obalu. V prípade, že je obal poškodený, uvedie kupujúci túto informáciu do odovzdávacieho protokolu kuriérnej služby (nezávislý prepravca).

9.8. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním dodaného tovaru.

9.9. Uplatňovanie práv z vadného plnenia dodaného tovaru sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho, s ktorým sa kupujúci zoznámil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

9.10. V prípade uznania vady tovaru nahradí predávajúci len hodnotu riadne reklamovaného tovaru.

9.11. Uplatnenie práv z vadného plnenia (reklamácie) na dodanom tovare nemá odkladný účinok na zaplatenie kúpnej ceny v termíne splatnosti ani na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný a kupujúci je povinný dodržať lehotu splatnosti (podľa bodu 6.1. A 6.7.) tejto zmluvy.

9.12. Pri omeškaní kupujúceho s prevzatím tovaru od predávajúceho v období dlhšom ako 10 kalendárnych dní odo dňa vystavenia dodacieho listu sa dojednáva skladné vo výške 0,05 % z kúpnej ceny skladovaného tovaru, najmenej však 2 €  za každý deň skladovania. Ako prvý deň platenia skladného sa počíta 11. deň.

9.13. Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

9.14. Pre katalógové rozmery tovaru alebo jeho častí či rozmery vzorky alebo jej častí je prípustná odchýlka 10 % oproti rozmerom dodaného tovaru alebo jeho častí.

9.15. Fotografie jednotlivých predmetov majú len informatívny charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnosti, najmä čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia.

9.16. Za vadu dodaného tovaru sa nepovažuje rozdielna sýtosť farby alebo odtieň farby medzi skutočne dodaným tovarom a farbou podľa katalógu alebo vzorky.

9.17. Výsledná farebnosť potlače sa môže líšt od pôvodne zadaného odtieňa farby. V závislosti na potlačovanom podklade, potlačovej technológii a zvolenom odtieni môže byť tento rozdiel 0 % - 15 % oproti pôvodnému zadaniu.

9.18. U potlače viaczložkovou farbou je nutné počkať do úplného vytvrdenia farby, než bude predmet bežne používaný. Dĺžka vytvrdnutia je rozdielna u rôznych predmetov a typov farieb a je vždy uvedená na príbalovom letáku priamo pri tovare.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Kupujúci, ak je fyzická osoba podnikateľ, uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (ide najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu) v databáze zákazníkov predávajúceho po naplnení kúpnej zmluvy (za účelom marketingu, ponúkanie ďalšieho tovaru, prípadne ďalšej obchodnej spolupráce či ďalších zmluvných vzťahov), a to až do doby, než písomne doručí predávajúcemu svoj nesúhlas s takýmto spracovaním.

10.2. Predávajúci informácie o kupujúcich uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu. Tieto údaje predávajúci neodovzdá žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti oznámenia takéto informácie, a s výnimkou prepravcov a poštových doručovateľov poverených predávajúcim dodaním tovaru, týmto budú oznámené len také údaje, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie tovaru.

10.3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho doručenej predávajúcemu odstrániť z databázy.

10.4. Kúpne zmluvy sú počnúc ich uzavretím archivované predávajúcim, a to aj po ich naplnení. Kúpne zmluvy sú archivované vo forme, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predávajúci, prípadne subjekt predávajúcim poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti takéhoto sprístupnenia.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť slovenským právom, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

11.2. Zmluvné strany sú povinné si oznamovať každú zmenu svojho sídla alebo trvalého bydliska.

11.3. Písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty, aj napriek tomu, že sa adresát (kupujúci alebo predávajúci) o uložení písomnosti nedozvedel, ak je písomnosť zaslaná na poslednú známu adresu adresáta (kupujúci alebo predávajúci) a adresát (kupujúci alebo predávajúci) si ju v úložnej dobe nevyzdvihne. Rovnako sa písomnosť považuje za doručenú, pokiaľ ju adresát (kupujúci alebo predávajúci) odmietne prijať. Dňom doručenia je považovaný deň odmietnutia písomnosti.

11.4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená robiť písomné pojednávanie prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, a to faxom alebo elektronickou poštou, pokiaľ je ním zachytený obsah právneho pojednávania a určenie osoby, ktorá právne pojednávanie urobila. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú pojednávanie urobené v elektronickej podobe, akokoľvek spochybňovať alebo vyhlasovať za neplatné iba preto, že pojednávanie bolo urobené v elektronickej podobe.